TAKE ME TO THE WORLD

Original artwork as seen in Take Me to the World: A Sondheim 90th Birthday Celebration.

sondheimconcertAlvin2.jpg